Meleklere Îmân Nasıl Olmalıdır?

11 Haz 2020
71
89

Meleklere îmân, Âmentü’de yer alan ‘Ve melâiketihî’ ifadesiyle bildirilmiştir. Îmânın ikinci şartı, meleklere inanmaktır.Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri Îtikâdnâme kitabında şöyle bildirmiştir: • Melekler nûrânî yaratıklardır.
 • Akıl ve hayat sahibidirler.
 • Allahü Te’âlânın kıymetli ve sevgili kullarıdır. Melekleri Allah’ın kızları veya ortakları zanneden kişiler kâfirdir.
 • Melekler Allahü Te’âlâ’nın emirlerine asla karşı gelmezler.
 • Dişi veya erkek değildirler.
 • Hiç günah işlemezler.
 • Evlenme, doğurma, çoğalma gibi şeyler meleklerde yoktur.
 • Yeyip içmezler.
 • Meleklerin bazıları diğer meleklere haber (vahiy) götürmekle vazîfelendirilmiştir. Peygamberlere kitap ve sayfaların (suhufların) indirilmesi görevi ile şereflendirilenler de bunlardır. Örneğin En’âm sûresi Cebrâil aleyhisselâm ve 70 bin melek ile beraber gelmiştir.
 • Melekler hîle yapmaz, unutmaz, aldatmaz, hatâ etmezler.
 • Bunlar Allahü Te’âlâ’dan ne getirdiyse doğrudur. İhtimalli, şüpheli değildir.

Meleklerin En Üstünleri
 • En üstün melekler şunlardır:

 • Cebrâil aleyhisselâm: Peygamberlere vahiy getirmekle, emir ve yasakları bildirmekle görevlendirilmiştir. Meleklerin en üstünü olup, Cebrâil aleyhisselâma düşman olanın, Allahü Te’âlâ’ya düşman olduğu âyet-i kerîme ile sâbittir. (Bakara sûresi, 97. âyet-i kerîme) [Herhangi bir meleğe düşmanlık etmek de küfürdür yani dinden çıkarır.]
 • İsrâfil aleyhisselâm: Kıyâmet günü sûra üfleyecek olan melektir. Sûra iki kez üfleyecektir. İlk üflemesinde Allahü Te’âlâ’dan başka; diri olan kim varsa ölecektir. İkinci üflemesinde de hepsi yeniden dirilecektir.
 • Mikâil aleyhisselâm: Kıtlık, bolluk, ucuzluk, pahalılık, rızkların gönderilmesi, maddelerin hareket ettirilmesi ile vazîfelendirilmiştir.
 • Azrâil aleyhisselâm: Eceli gelen insanların ruhunu alır.

Meleklerle İlgili Söylenmesi Câiz Olmayan Sözler • Azrâil gibi cânî,
 • Zebânî gibi zâlimsin,
 • İşkenceci bir zebânî,
 • Çocuk terbiye edilmezse zebânî olur gibi sözlerden sakınmalıdır. Meleklere hakaret küfrü gerektirir yani dinden çıkmaya sebep olur. (Ferâid-ül-fevâid)
 • ‘Ecelin hoyrat eli’ demek de küfürdür. Azrâil aleyhisselâm, canları Allahü Te’âlâ’nın emriyle alır. Bunu hoş karşılamayıp hakaret etmek, melekleri kusurlu bulmak kişiyi dinden çıkarır. (Birgivî Vasiyetnâmesi)
 • Azrâil tatilde demek de kesinlikle câiz değildir. Meleklerin şânına yakışmayacak sözlerden kaçınmalıdır.

Diğer Melekler


 • Dört büyük melek hâricinde, pek çok melek vardır. Hattâ denildi ki; mahluklar (yaratılmışlar) içerisinde sayısı en fazla olan, meleklerdir. Bunların sayısını yalnız Allahü Te’âlâ bilir. Göklerin her yeri, ibâdet eden meleklerle doludur. Yıldızlarda, canlılarda, yer ve göklerde, yağmur damlalarında, otlarda, her atom ve molekülde, kısaca her şeyde, her yerde meleklerin görevleri vardır.

 • Münker ve Nekir, kabirde suâl soracak meleklerdir. (Mü’minlere soracak olanlara Mübeşşîr ve Beşîr adı verilir.)
 • Bazı melekler de kâfirlere ve âsî (günahkâr) Müslümanlara kabirde azâb etmekle görevlidir.
 • Kirâmen Kâtibîn melekleri insanların şer olsun, hayır olsun tüm işlerini yazarlar. İkisi gündüz, ikisi de gece gelir.
 • Hafaza melekleri insanların cinlerden korunmasını sağlar.
 • Rıdvân, Cennet meleklerinin büyüğüdür.
 • Zebânîler Cehennem melekleridir. Bunlar Cehennem ateşinden zarar görmez, kendilerine emredilmiş olan vazîfeleri yerine getirirler. Cehennem zebânîlerinin en büyükleri 19 tane olup, en büyüğüne Mâlik denir.
 • Rûhâniyân, rahmet melekleridir.
 • Kerûbiyân, azâb meleklerinin büyükleridir.
 • Mukarrebîn, huzûr-i ilâhî’de (Allahü Te’âlâ’nın huzurunda) bulunan meleklerdir.
 • Hamele-i arş, arşı taşımakla vazîfeli 4 büyük melektir.


Rahmet Melekleri Nerelere Girmez?


 • İçki içilen veya içilmiyor olsa bile içki bulundurulan yerler
 • Canlı heykelinin veya canlı resminin olduğu yerler
 • Kumar âleti olan veya kumar oynanan yerler
 • Köpek bulunan yerler
 • Günah işlenen yerler
 • Çalgı âletlerinin veya cünüp bir kimsenin olduğu odalar
 • Anne-babaya karşı gelinen evler (Kaynak: Nisâbül-ahbâr)

Meleklerin Kanatları Var mı?


 • Meleklerin kanatları vardır. Buna inanmak gerekir. Meleklerin kanatlı olduğu Fâtır sûresinin 1. âyet-i kerîmesinde bildirilmiş ise de; nasıl olduğunu düşünmemelidir. Kanatlı kız resimleri yapıp bunları meleklere benzetenlere îtibâr etmemelidir.
 
Üst